Деректерді жүктеу...
ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Негізгі деректер
Объектінің ID-і
Жекешелендіру объектінің түрі
Сатушы
Кестеге қосылған бастап
Кестеге қосылған дейін
Мәртебесі
Шектеу
МНК (1-ші деңгей)
МНК (2-ші деңгей)
МНК (3-ші деңгей)
МНК (4 деңгей)
КФС (5-деңгей)
Қаржылық көрсеткіштер
№ п/п Наименование показателей По финансовым показателям
Год (N-2) Год (N-1) Последний завершенный финансовый год (N) по состоянию на дату оценки
1 Уставный капитал, тыс.тг. 20 676,00 20 676,00 20 676,00 228 560,00
2 Собственный капитал, тыс.тг. 91 785,00 108 266,00 160 540,00 232 220,00
3 Доходы, тыс.тг. 1 030 299,00 1 028 051,00 1 007 353,00 177 245,00
4 Доходы по договорам, финансируемым из государственного бюджета, тыс. тг. 521 945,68 533 782,21 517 585,00 0,00
5 Количество договоров, финансируемых из государственного бюджета 1,00 1,00 1,00 0,00
6 Доходы по договорам, заключаемым с Компаниями, входящими в группу НУХ, НХ, НК, тыс.тг. 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Количество договоров, заключаемых с Компаниями, входящими в группу НУХ, НХ, НК 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Расходы, тыс.тг. 1 017 305,00 1 010 462,00 948 555,00 192 032,00
9 Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тыс.тенге 12 994,00 17 589,00 58 398,00 -14 787,00
10 Доход на долю участия, тыс.тенге 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Активы, тыс.тг. 101 614,00 118 500,00 184 240,00 277 555,00
12 Краткосрочные активы, тыс.тг. 45 966,00 57 798,00 121 342,00 110 321,00
13 Долгосрочные активы, тыс.тг. 55 648,00 60 702,00 62 898,00 167 234,00
14 Обязательства, тыс.тг. 9 829,00 10 234,00 23 700,00 45 335,00
15 Краткосрочные обязательства, тыс.тг. 9 829,00 10 234,00 23 700,00 45 335,00
16 Долгосрочные обязательства, тыс.тг. 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00
* ROА= NI/TA*100%, где:
ROА - рентабельность активов (Return on Assets), %
NI - чистая прибыль (Net Income), тыс. тг. (при наличии убытков – рентабельность не рассчитывается).
TA - сумма активов (Total Assets), тыс.тг.

** ROE= NI/EC*100%, где:
ROE - рентабельность собственного капитала (Return on Equity), %
NI - чистая прибыль (Net Income), тыс. тг. . (при наличии убытков – рентабельность не рассчитывается)
EC - собственный капитал (Equity Capital), тыс.тг.
Қосымша деректер
Теңгерімұстаушы/тиісті саланың уәкілетті органы
Сату объектісі
Монополияға қарсы заңның субъектісі
Сатылатын қатысу үлесі, тг.
Жарғылық капиталдан % сатылатын қатысу үлесі
Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам
Объектінің ескертпесі
Ауыртпалық туралы мәліметтер\Қамауға алу
Ауыртпалықтардың (тыйым салудың) болуы)
Ауыртпалық туралы мәліметтер 
Қамауға алу туралы мәліметтер 
Объект бойынша ақпарат
Электрондық досье
Сауда туралы деректер
Деректерді жүктеу...
Generated in 860ms