Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

280783

18904484

1

Государственный

Жамбыл ауданының апталық газеті «Ауыл арайы»

12

15.03.2019

«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖАМБЫЛ АУДАНЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ» КММ Коммуналдық меншіктің объектісін сату бойынша электрондық аукцион өтетіні туралы хабарлайды. Коммуналдық меншіктің объектілерін сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген жекешелендіру объектілерін сату Ережелеріне (одан әрі – Ереже) сәйкес жүзеге асырылады. Электрондық аукцион мемлекеттік мүлік Тізілімінің (одан әрі-тізілім) www.gosreestr.kz веб-порталында Астана қаласының уақыты бойынша 2019 жылы «2» сәуір сағат 11-00 болады. Электрондық аукционға төмендетілген бағамен сату әдісі бойынша коммуналдық меншіктің мына объектілері шығарылады: 1. Мектеп ғимараты. Мекен-жайы: СҚО Жамбыл ауданы Ольговка с. Бастапқы бағасы – 875 000 (Сегіз жүз жетпіс бес мың) теңге. Старттық бағасы - 875 000 (Сегіз жүз жетпіс бес мың) теңге. Төмен бағасын белгілеместен. Кепілдік жарнасы – 131 250 (Жүз отыз бір мың екі жүз елу) теңге. 2. Мектеп ғимараты. Мекен-жайы: СҚО Жамбыл ауданы Суаткөл с. Бастапқы бағасы – 5 092 170 (Бес миллион тоқсан екі мың жүз жетпіс) теңге. Старттық бағасы - 5 092 170 (Бес миллион тоқсан екі мың жүз жетпіс) теңге. Т-мендетілген бағасы – 2 546 085 (Екі миллион бес жүз қырық алты мың сексен бес) теңге. Кепілдік жарнасы – 763 826 (Жеті жүз алпыс үш мың сегіз жүз жиырма алты) теңге. Төмендетілген бағамен сату әдісі бойынша электрондық аукцион өткізу тәртібі: 1) егер аукцион басталғаннан екі минут ішінде қатысушылардың бірі аукционда жекешелендіру объектісін сатып алуға өз тілектерін растамаса, онда жекешелендіру объектісінің старттық бағасы белгіленген Тәртіптерге сәйкес бір қадам төмендетіледі. 2) егер бағаны төмендеткеннен кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірі жекешелендіру объектісін сатып алуға өзінің тілегін білдірмесе, онда жекешелендіру объектісінің ең соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен төмендетіледі. Бағаны төмендетуге арналған аукционда жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алуға бірінші болып тілегін білдірген қатысушы жеңімпаз болып танылады. 3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген төмен мөлшерге жетсе, және қатысушылардың бірі жекешелендіру объектісін сатып алуға өзінің тілегін растамаса , онда аукцион болмады деп танылады. Электрондық аукционға қатысушыларды тіркеу хабарламаны жариялаған күннен бастап жасалады және сауда басталғанға дейін 2 сағат ішінде аяқталады. Кепілдік жарна саудаға қатысу үшін бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына енгізіледі: «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ; БСН: 050540004455; ЖСК KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX; Банктің атауы: «Қазақстан халық банкі» АҚ; КНП: 171; Кбе: 16. Веб-портал тізілімімен өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негізінде Ереженің 23-1, 23-2 тармақтарында көрсетілген талаптарды қатысушылардың сақтамауынан, сондай-ақ бірығай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда өтетіні туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарна сауда басталғанға дейін екі сағат ішінде түспеуінен болады. Арнайы транзиттік шотқа кепілдік жарнаның түскені туралы мәліметтер тізілімнің мәліметтер базасында болған жағдайда , веб-портал тізілімі өтінімдерін қабылдауды жүзеге асырады және қатысушыларды электрондық аукционға жібереді. Мәліметтер тізілімі базасында кепілдік жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған жағдайда веб-портал тізілімінде қатысушының өтінімі қабылданбайды. Веб-портал тізілімін автоматтық тексеру нәтижелері бойынша веб-портал тізілімінде көрсетілген қатысушының электрондық мекен жайына өтінімнің қабылданғаны немесе өтінімді қабылдаудан бас тарту себебептері туралы электорндық хабарлама жіберіледі. Аукционға жіберілген қатысушы веб-портал тізілімінде иеленген аукциондық нөмір бойынша аукцион залына жіберіледі. Электрондық аукционға қатысу үшін веб-портал тізілімінде мынаны көрсетіп алдын-ала тіркелу қажет: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі (одан әрі – ЖСН), тегі, аты және әкесінің аты (болғанда); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес - сәйкстендіру нөмірі (одан әрі-БСН ), бірінші басшының тегі, аты және әкесінің аты (болғанда); 3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейлі банкте есептік шоттың реквезиттері; 4) байланыс мәліметтері (пошталық мекенжайы, телефоны, факс, e-mail); Жоғарыда көрсетілген мәліметтер өзгерген кезде қатысушы бір күннің ішінде веб-портал тізіліміне енгізілген мәліметтерді өзгертеді. Электрондық аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін веб-портал тізіліміне қатысушының ЭЦҚ қойылған Ережелердің қосымшаларына сәйкес нысан бойынша саудаға қатысуға өтінімді тіркеу қажет. Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдеріне аударылған наториалды расталған құрылтай құжаттарының наториалды- расталған көшірмелерін ұсынады. Аукционға қатысушы аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ және аукциондық нөмірін қолдана отырып аукцион залына кіреді. Аукцион залында жекешелендіру объектісінің старттық бағасын автоматты орналастыру арқылы Астана қаласы уақытымен сауда өтетіні туралы хабарламада көрсетілген уақытта аукцион басталады. Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижесі веб-портал тізілімінде сатушымен және жеңімпаздың ЭЦҚ қолданумен қолы қойылған сауда нәтижелері туралы хаттамамен рәсімделеді. Сауда нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижесін және жеңімпаздың және сатушының міндеттерін белгілейтін және сату бағасы бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шартына веб-портал тізілімінде қол қоюятын құжаты болады. Электрондық аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан немесе 8(715 44)21183 телефоны бойынша алуға болады.

15.03.2019

 

280784

18904484

1

Русский

Жамбылская районная еженедельная газета "Сельская новь"

12

15.03.2019

КГУ «ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА СКО» сообщает о проведении электронного аукциона по продаже объектов коммунальной собственности. Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (далее-Правила). Электронный аукцион состоится в 11-00 часов «2» апреля 2019 года по времени города Астаны на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz (далее - реестр). На электронный аукцион выставляются объекты коммунальной собственности по методу торгов на понижение цены: 1. Здание школы. Адрес: СКО, Жамбылский район, с. Ольговка. Начальная цена – 875 000 (Восемьсот семьдесят пять тысяч) тенге. Стартовая цена – 875 000 (Восемьсот семьдесят пять тысяч) тенге. Без установления минимальной цены. Гарантийный взнос – 131 250 (Сто тридцать одна тысяча двести пятьдесят) тенге. 2. Здание школы. Адрес: СКО, Жамбылский район, с. Суатколь. Начальная цена – 5 092 170 (Пять миллионов девяносто две тысячи сто семьдесят) тенге. Стартовая цена – 5 092 170 (Пять миллионов девяносто две тысячи сто семьдесят) тенге. Минимальная цена – 2 546 085 (Два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьдесят пять) тенге. Гарантийный взнос – 763 826 (Семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать шесть) тенге. Правила проведения электронного аукциона по методу торгов на понижение цены: 1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный согласно Правилам; 2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом. Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся. 3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера, и ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион признается не состоявшимся. Регистрация участников электронного аукциона производится со дня публикации извещения и заканчивается за 2 часа до начала торгов. Гарантийный взнос для участия в аукционе вносится на специальный транзитный счет единого оператора: АО «Информационно-учетный центр»; БИН: 050540004455; ИИК KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; Наименование банка: АО «Народный банк Казахстана»; КНП: 171; Кбе: 16. Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несоблюдение участником требований, а также не поступление за два часа до начала аукциона гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении аукциона, на специальный транзитный счет единого оператора. В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск участников электронного аукциона. При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса веб-портал реестра отклоняет заявку участника. По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки. Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваемому веб-порталом реестра. Для участия в электронном аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием: 1)для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее-ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); 2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее-БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail); При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра. Для регистрации в качестве участника электронного аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в аукционе по форме согласно приложению к Правилам, подписанную ЭЦП участника. Иностранные юридические лица представляют нотариально-заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки. Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Астаны путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации. Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи на веб-портале реестра. Дополнительную информацию о проведении электронного аукциона можно посмотреть на сайте www.gosreestr.kz или получить по телефону 8(715 44)21183

15.03.2019

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Старт. цена, тг.
Условие по мин. цене
Мин. цена, тг.
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган
БИК
ИИК
КНП
КБК
КБе
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 313ms