Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

307861

19027445

2

Государственный

Карабалыкская районная газета "Айна"

41 (983)

10.10.2019

Ақпараттық хабарландыру «Қарабалық ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі» ММ коммуналдық меншік объектінің сату бойынша сауда - саттықтар өткізеді – бағаны төмендету әдісін қолданумен ең төмен бағаны орнатпай өткізілетін аукцион. Коммуналдық меншік объектінің сатылуы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына сәйкес жүзеге асырылды. Сауда – саттықтар 2019 жылғы 29 қазан сағат 10.00 www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында өтеді. - KIA Mohave автомобилі, тіркеу нөмірі 568АT10, кузовтың нөмірі KNAKN811DE5112860, 2013 жылы шығарылған, түсі – қара, мына мекенжай бойынша орналасқан: Қарабалық ауданы, Қарабалық кенті, Космонавтар көшесі, 16 (жағдайы қанағатандырлмаған). Бастапқы құны – 2 905 000 теңге, кепілді жарнасы – 435 750 теңгені құрайды. Объектінің балансұстаушы – «Қарабалық ауданы әкімінің аппараты» ММ. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады. Аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, тізілім www.gosreestr.kz (бұдан әрі – тіркелудің веб-порталы) веб-порталында алдын ала тіркелу қажет: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), тегі, аты, әкесінің атын (бар болса); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), толық атауы, бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); 3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелері; 4) байланыс деректері (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail). Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ арқылы саудаға қатысу үшін өтінішті тіркеу тізілім веб-порталына жіберу қажет. Қатысушылар хабарландыруда белгіленген талаптарын сақтамауы және де сауда-саттық өткізу туралы ақпараттық хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның аукцион бастауға дейін бірыңғай оператордың транзиттік шотына екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталында өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады. Тізілім веб-порталының қызмет етуін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор «Ақпаратық – есептік орталық» (бұдан әрі – бірыңғай оператор) қамтамасыз етеді (тел. 8-714-2-501-887, 8-714-2-501-902). Аукционды өткізу: аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі. Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша басталады. Егер бағаны төмендету аукционы аяқталатын сәтте сағат 17:00-де аукцион жеңімпазы айқындалмаса, онда осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өтпеді деп танылады. Егер аукцион басталған сәтте жекешелендіру объектісі бойынша аукцион залында екі қатысушыдан аз тіркелсе және болса (жекешелендіру объектісін жалғыз қатысушыға сатуға жол берілетін аукцион бойынша үшінші және келесі сауда-саттықтарды қоспағанда), осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады. Бағаны өзгерту келесі қадам бойынша орнатылады: 1) жекешелендiру объектiсiнiң бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 20 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезінде өзгерту қадамы бағаны төмендету аукционында – 5 пайыз мөлшерінде бағаны төмендету белгiленедi; Бағаны төмендету аукционы: 1) егер аукцион басталған кезден бастап екі минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі аукционда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға азаяды; 2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды. Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін бірінші болып растаған қатысушы бағаны төмендету аукционының жеңімпазы болып танылады және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады; Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды. Сауда - сатықта қатысу үшін кепілдік жарнасы бірыңғай оператордың мынадай деректемелеріне енгізіледі - «Ақпараттық – оқу орталығы» АҚ, БСН 050540004455, есеп айырысу шоты (IBAN/ИИК) "Қазақстан Республикасы халық банкі"АҚ : БЖК KZ946017111000000330; ББК: HSBKKZKX; ТТК 171, КБе 16. Қосымша ақпаратты 8-714-41-3-25-68 телефон арқылы немесе Қарабалық к., Космонавттар көш., 31 үй, 106 бөлім мекенжайы бойынша алуға болады.

10.10.2019

 

307862

19027445

2

Русский

Карабалыкская районная газета "Айна"

41 (983)

10.10.2019

Информационное сообщение ГУ «Отдел финансов акимата Карабалыкского района» проводит торги по продаже объекта коммунальной собственности – аукцион с применением метода понижения цены без установления минимальной цены. Продажа объекта коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920. Торги состоятся 29 октября 2019 года в 10.00 часов на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. – автомобиль KIA Mohave, регистрационный номер 568АT10, номер кузова KNAKN811DE5112860, 2013 года выпуска, цвет –черный, находящийся по адресу: Карабалыкский район, поселок Карабалык, улица Космонавтов, 16 (состояние неудовлетворительное). Стартовая цена – 2 905 000 тенге, гарантийный взнос составляет – 435 750 тенге. Балансодержатель объекта – ГУ «Аппарат акима Карабалыкского района». Регистрация участников торгов производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за два часа до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра по адресу: www.gosreestr.kz (далее - веб-портал реестра) с указанием: 1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); 2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail). При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра. Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП участника. Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки являются несоблюдение участником требований, указанных в информационном сообщении, а также не поступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в информационном сообщении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора. Функционирование веб-портала реестра обеспечивается единым оператором в сфере учета государственного имущества акционерное общество «Информационно-учетный центр» (далее – единый оператор) (тел. 8-714-2-501-887, 8-714-2-501-902). Проведение аукциона: участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра. Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Нур-Султана путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации. Если на момент завершения аукциона на понижение цены в 17:00 часов победитель аукциона не определен, то аукцион по данному объекту приватизации признается несостоявшимся. В случае, если на момент начала аукциона в аукционном зале по объекту приватизации зарегистрировались и находятся менее двух участников аукциона, то аукцион по данному объекту приватизации признается не состоявшимся (за исключением третьего аукциона, на котором допускается продажа объекта приватизации единственному участнику). Шаг изменения цены устанавливается следующим образом: 1) при стартовой или текущей цене объекта приватизации в размере до 20000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе на понижение цены в размере 5 процентов. Аукцион на понижение цены: 1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил; 2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом. Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся. Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов. Гарантийный взнос для участия в торгах вносится на следующие реквизиты единого оператора – АО «Информационно-учетный центр», БИН 050540004455, расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": ИИК KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП 171, КБе 16. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-714-41-3-25-68 или по адресу: п. Карабалык, ул. Космонавтов, 31, каб. 106.

10.10.2019

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Старт. цена, тг.
Условие по мин. цене
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган
БИК
ИИК
КНП
КБК
КБе
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 1592ms