Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

311985

19112244

3

Государственный

"Орал өңірі" Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық-саяси газеті

12

14.02.2020

«Бөрлі ауданыныңжерқатынастарыбөлімі» мемлекеттікмекемесі2020жылы28 ақпандаАстана уақытыменсағат 11-00«gosreestr.kz»электрондықпорталындаөнеркәсіптік - азаматтық мақсаттағы объектілерқұрылысыүшінжеручаскелерінжалдауқұқығынсатубойынша аукцион өткізеді. Құжаттарды қабылдау2020 жылғыақпанның18-ненбастап«gosreestr.kz» электрондық порталында өткізіледі. Жалдау құқығын сату үшін ұсынылған жер учаскелерінің тізімі Лот № Құқық пайдалану түрі Жеручаскесініңкөлемі (га) Нысаналы мақсаты Жеручаскесінің орналасқанжері Жылдықжалға беру ақысы, теңге Бастапқықұны, теңге Кепілдікжарнасы Шектеулер 1 3 жылға жалдауқұқығы 0,0984 Ғимарат құрылысын салу және оның аумағын күту үшін Бөрлі ауданы, Приурал ауылы, Куриленко көшесі 610 6 855 343 жоқ 2 3жылға жалдау құқығы 0,03 Ғимарат құрылысын салу және оның аумағын күту үшін Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Советская көшесі 1302 22 500 132550 жоқ Аукциондыөткізушарттары: Аукцион ағылшындықәдісбойыншаөтізіледі (бастапқыбағасыныңөсуінеқарай).Қадамобъектініңағымдағыбағасыныңбестен он пайызынадейінгішектердеөзгереді. Жеручаскелерініңжалдауқұқығынсатушарттарыжәнеауыртпалықтар (шектеулер) тізілімі: сатыпалушы: аукцион өткізілетінкүніоныңнәтижелерітуралыхаттамағақолқоюға, «Бөрліауданыныңжерқатынастарыбөлімі» мемлекеттікмекемесіменаудан, қала, ауылдық округі әкімдігінің тиісті шешімімен(қаулымен), қабылданған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жер учаскесінің жалдау құқығын сатып алу-сату шартын жасасуға және ол бойынша міндеттерді орындауға, игерілу шарттары туралы шартты жасасуға, жер учаскесін оның нысаналы мақсатына сай пайдалануға, қажет болған жағдайда, мүдделі тұлғаларға жер учаскесін шектеулі пайдалану құқығын (сервитут) беруге, жалдау төлемін уақытылы өтеуге міндетті. Сауда-саттықта белгіленген учаскенің аукциондық құны 50% мөлшердегі аванстық төлем сатып алу-сату шартына қол қойылғаннан кейін банктік 5 күннен кешіктірілмейтін мерзімде төленеді, ал қалған сома сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей енгізілуі қажет. Ескерту: Кепілдік жарна әрбір сауда-саттық объектісі бойынша бөлек енгізіледі. Кепілдік жарна төлер кезінде төлем мақсатын: «Жер учаскесінің жалдау құқығын сату бойынша аукционға қатысу үшін кепілдік жарна5%» деп көрсетілу қажет. Аукцион қатысушысы ретінде тіркелу үшін: жеке тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) өкілеттің өкілеттілігін куәландыратын құжатты; заңды тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) резидент емес тұлғалар сауда-саттық тізілімінен заңдастырылған үзіндіні немесе шетелдік заңды тұлғалар шетел мемлекетінің заңнамасы бойынша заңды тұлға екендігін куәландыратын, мемлекеттік және орыс тілдеріне нотариат куәландырған аудармасы бар басқа заңдастырылған құжатты береді; 4) өкілеттің өкілеттілігін куәландыратын құжатты ұсыну қажет. Көшірмелердің дұрыстылығын растау үшін түпнұсқалары салыстыру үшін беріледі. Аукцион қатысушыларын тіркеу ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады. Аукцион қатысуға өтініштер «gosreestr.kz» электрондық порталында қабылданады: Аукционға қатысу бойынша мәліметті «БҚО Бөрлі ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ алуға болады. Ақсай қаласы, Абай даңғылы, 3/1, 1 қабат, 122 кабинет, телефон: 8 (71133)52-9-93

14.02.2020

 

311986

19112244

3

Русский

Западно-Казахстанская областная общественно-политическая газета "Приуралье"

12

14.02.2020

Государственное учреждение «Отдел земельных отношений Бурлинского района ЗКО» 28 февраля 2020 года в 11-00 часов по времени Астаны на электронном портале «gosreestr.kz» проводит аукцион (английский метод) по продаже права аренды земельных участков для строительства объектов промышленно-гражданского назначения. Прием документов осуществляется с 14 февраля 2020 года в электронном портале «gosreestr.kz». Перечень земельных участков, предлагаемых для предоставления в аренду через аукцион № Лота Вид отчуждаемого права Площадь земельного участка (га) Целевое назначение Месторасположение земельного участка Ежегодная арендная плата, в тенге Начальная цена, в тенге Сумма гарантийного взноса Наличие обременения 1 право аренды сроком на 3 года 0,0984 Для строительства и обслуживания здания Бурлинский район, с. Приуральное, ул.Куриленко 610 6 855 343 нет 2 право аренды сроком на 3 года 0,03 Для строительства и обслуживания здания Бурлинский район, г.Аксай, ул.Советская 1302 22 500 132550 нет Условия проведения аукциона: Аукцион проводится по английскому методу (на повышение начальной цены). Шаг изменяется в пределах от пяти до десяти процентов текущей цены объекта. Условия продажи аренды земельных участков и перечень обременений (ограничений): Покупатель обязан: подписать протокол о результатах аукциона в день его проведения, заключить договор купли-продажи право аренды земельного участка с ГУ «Отдел земельных отношений Бурлинского района ЗКО» в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения (постановления) акимата, акима города Аксай, акима сельского округа и исполнить обязательства по нему, заключить договор об условиях освоения, использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, при необходимости предоставить заинтересованным лицам право ограниченного пользования земельным участком (сервитут), своевременно оплачивать арендную плату. Аукционная стоимость участка, зафиксированная на торгах, оплачивается в виде авансового платежа в размере 50% в срок не позднее 5 банковских дней после подписания договора купли-продажи, а оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Примечание: Гарантийный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно. При оплате гарантиийного взноса указать в назначении платежа «Гарантийный взнос 5% для участия в аукционе по продаже права аренды земли». Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо представить: для физических лиц: 1) заявка на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) документ, удостоверяющий полномочия представителя; для юридических лиц: 1) заявка на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) не резиденты представляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки; 4) документ, удостоверяющий полномочия представителя. Регистрация участников аукциона производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 24 (двадцать четыре) часа до начало аукциона. Заявки на участие в аукционе принимаются на портале «gosreestr.kz». Для получения информации об участии в аукционе обращаться в ГУ «Отдел земельных отношений Бурлинского района ЗКО» г. Аксай, проспект Абая, 3/1, 1 этаж, 122 кабинет, телефон 8 (71133) 52-9-93.

14.02.2020

 

311987

19112244

3

Государственный

"Орал өңірі" Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық-саяси газеті

13

18.02.2020

«Бөрлі ауданыныңжерқатынастарыбөлімі» мемлекеттікмекемесі 2020 3наурыз жылы наурыздаАстана уақытыменсағат 11-00«gosreestr.kz»электрондықпорталындаөнеркәсіптік - азаматтық мақсаттағы объектілерқұрылысыүшінжеручаскелерінжалдауқұқығынсатубойынша аукцион өткізеді. Құжаттарды қабылдау2020 жылғыақпанның14-ненбастап«gosreestr.kz» электрондық порталында өткізіледі. Жалдау құқығын сату үшін ұсынылған жер учаскелерінің тізімі Лот № Құқық пайдалану түрі Жеручаскесініңкөлемі (га) Нысаналы мақсаты Жеручаскесінің орналасқанжері Жылдық жалға беру ақысы, теңге Бастапқы құны, теңге Кепілдікжарнасы Шектеулер 1 3 жылға жалдауқұқығы 0,0984 Ғимарат құрылысын салу және оның аумағын күту үшін Бөрлі ауданы, Приурал ауылы, Куриленко көшесі 610 6 855 343 жоқ 2 3жылға жалдау құқығы 0,03 Ғимарат құрылысын салу және оның аумағын күту үшін Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Советская көшесі 1302 22 500 132550 жоқ Аукциондыөткізушарттары: Аукцион ағылшындықәдісбойыншаөтізіледі (бастапқыбағасыныңөсуінеқарай).Қадамобъектініңағымдағыбағасыныңбестен он пайызынадейінгішектердеөзгереді. Жеручаскелерініңжалдауқұқығынсатушарттарыжәнеауыртпалықтар (шектеулер) тізілімі: сатыпалушы: аукцион өткізілетінкүніоныңнәтижелерітуралыхаттамағақолқоюға, «Бөрліауданыныңжерқатынастарыбөлімі» мемлекеттікмекемесіменаудан, қала, ауылдық округі әкімдігінің тиісті шешімімен(қаулымен), қабылданған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жер учаскесінің жалдау құқығын сатып алу-сату шартын жасасуға және ол бойынша міндеттерді орындауға, игерілу шарттары туралы шартты жасасуға, жер учаскесін оның нысаналы мақсатына сай пайдалануға, қажет болған жағдайда, мүдделі тұлғаларға жер учаскесін шектеулі пайдалану құқығын (сервитут) беруге, жалдау төлемін уақытылы өтеуге міндетті. Сауда-саттықта белгіленген учаскенің аукциондық құны 50% мөлшердегі аванстық төлем сатып алу-сату шартына қол қойылғаннан кейін банктік 5 күннен кешіктірілмейтін мерзімде төленеді, ал қалған сома сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей енгізілуі қажет. Ескерту: Кепілдік жарна әрбір сауда-саттық объектісі бойынша бөлек енгізіледі. Кепілдік жарна төлер кезінде төлем мақсатын: «Жер учаскесінің жалдау құқығын сату бойынша аукционға қатысу үшін кепілдік жарна5%» деп көрсетілу қажет. Аукцион қатысушысы ретінде тіркелу үшін: жеке тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) өкілеттің өкілеттілігін куәландыратын құжатты; заңды тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) резидент емес тұлғалар сауда-саттық тізілімінен заңдастырылған үзіндіні немесе шетелдік заңды тұлғалар шетел мемлекетінің заңнамасы бойынша заңды тұлға екендігін куәландыратын, мемлекеттік және орыс тілдеріне нотариат куәландырған аудармасы бар басқа заңдастырылған құжатты береді; 4) өкілеттің өкілеттілігін куәландыратын құжатты ұсыну қажет. Көшірмелердің дұрыстылығын растау үшін түпнұсқалары салыстыру үшін беріледі. Аукцион қатысушыларын тіркеу ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады. Аукцион қатысуға өтініштер «gosreestr.kz» электрондық порталында қабылданады: Аукционға қатысу бойынша мәліметті «БҚО Бөрлі ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ алуға болады. Ақсай қаласы, Абай даңғылы, 3/1, 1 қабат, 122 кабинет, телефон: 8 (71133)52-9-93

14.02.2020

 

311988

19112244

3

Русский

Западно-Казахстанская областная общественно-политическая газета "Приуралье"

13

18.02.2020

Государственное учреждение «Отдел земельных отношений Бурлинского района ЗКО»3 марта 2020 года в 11-00 часов по времени Астаны на электронном портале «gosreestr.kz» проводит аукцион (английский метод) по продаже права аренды земельных участков для строительства объектов промышленно-гражданского назначения. Прием документов осуществляется с 14февраля 2020 года в электронном портале «gosreestr.kz». Перечень земельных участков, предлагаемых для предоставления в аренду через аукцион № Лота Вид отчуждаемого права Площадь земельного участка (га) Целевое назначение Месторасположение земельного участка Ежегодная арендная плата, в тенге Начальная цена, в тенге Сумма гарантийного взноса Наличие обременения 1 право аренды сроком на 3 года 0,0984 Для строительства и обслуживания здания Бурлинский район, с. Приуральное, ул.Куриленко 610 6 855 343 нет 2 право аренды сроком на 3 года 0,03 Для строительства и обслуживания здания Бурлинский район, г.Аксай, ул.Советская 1302 22 500 132550 нет Условия проведения аукциона: Аукцион проводится по английскому методу (на повышение начальной цены). Шаг изменяется в пределах от пяти до десяти процентов текущей цены объекта. Условия продажи аренды земельных участков и перечень обременений (ограничений): Покупатель обязан: подписать протокол о результатах аукциона в день его проведения, заключить договор купли-продажи право аренды земельного участка с ГУ «Отдел земельных отношений Бурлинского района ЗКО» в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения(постановления)акимата, акима города Аксай, акима сельского округа и исполнить обязательства по нему, заключить договор об условиях освоения, использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, при необходимости предоставить заинтересованным лицам право ограниченного пользования земельным участком (сервитут), своевременнооплачивать арендную плату. Аукционная стоимость участка, зафиксированная на торгах, оплачивается в виде авансового платежа в размере 50% в срок не позднее 5 банковских дней после подписания договора купли-продажи, а оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Примечание: Гарантийный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно.При оплате гарантиийного взноса указать в назначении платежа «Гарантийный взнос 5% для участия в аукционе по продаже права аренды земли». Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо представить: для физических лиц: 1) заявка на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) документ, удостоверяющий полномочия представителя; для юридических лиц: 1) заявка на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) не резиденты представляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки; 4) документ, удостоверяющий полномочия представителя. Регистрация участников аукциона производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 24 (двадцать четыре) часа до начало аукциона. Заявки на участие в аукционе принимаются на портале «gosreestr.kz». Для получения информации об участии в аукционе обращаться в ГУ «Отдел земельных отношений Бурлинского района ЗКО» г. Аксай, проспект Абая, 3/1, 1 этаж, 122 кабинет, телефон 8 (71133) 52-9-93.

14.02.2020

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Тип торгов
Срок аренды земельного участка, мес.
Допускается продажа земельного участка в рассрочку 
Срок рассрочки, месяцев 
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Повышающий/Понижающий коэффициент*
Старт. цена, тг.
Условие по мин. цене 
Мин. цена, тг.
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган
БИК
ИИК
КНП
КБК
КБе
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 339ms