Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

335927

19267938

2

Государственный

Республикалық қоғамдық саяси газеті "Астана ақшамы"

123

17.10.2020

Ақпараттық хабарлама «Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ www.gosreestr.kz веб-порталында бағаны көтеруге электронды аукцион түрінде жекешелендіру бойынша сауда-саттық 2020 жылғы 3 қарашада өтетінін хабарлайды. Аукционның өткізілетін мерзімі: 2020 жылғы «3» қараша сағ. 10.00-ден 17.00-ге дейін. Қаптамада 220-12В 20 А қоректендіру көзі AC-DC (219 дана), мырышталған (87,6 метр) DIN-рейк (125 см.), POE инжектор MikroTik RB POE RBPOE (219 дана), DZ47-60 2P 25A 4.5kA х-ка В CHINT қосу автоматы (219 дана), 6СТ-100 АПЗ «Bars Gold» аккумуляторы (438 дана), электрлік қосылғыш (219 дана), коммутатор (219 дана), кәбілдік органайзер (219 дана), көшені бейне бақылау жүйесінің шкафы (219 дана) тұратын электртехникалық және орнатушы жабдық, Теңгерім ұстаушы: «Нұр-Сұлтан қаласының Цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы» ММ, Бастапқы бағасы – 12841080 теңге. Кепілдік жарна сомасы – бастапқы бағадан 15%. Аукционға қатысу үшін www.gosreestr.kz тізілімі веб-порталында алдына ла тіркелу қажет. 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), толық атауы, бірінші басшының тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде); 3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейлі банктерде есеп шоттарының деректемелері; 4) байланыс деректері (пошта мекенжайы, телефон, факс, е-mail); 5) ұлттық куәландыру орталығымен берілген ЭЦҚ қолдану мерзімі. Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде, қатысушы тізілім веб-порталына енгізілген деректерді бір жұмыс күн ішінде өзгертеді. Аукцион қатысушысы ретінде тіркелу үшін тізілім веб-порталында қатысушының ЭЦҚ қойылған Қағидаға сәйкес форма бойынша аукционға қатысудың электронды өтінімін тіркеу қажет. Аукцонға қатысуға өтінімді тіркегеннен кейін, тізілім веб-порталымен үш минут ішінде өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілдік жарнаның түсімі туралы мәліметтердің тізілім деректер базасында болуына автоматты тексеруді жүргізеді. Сатушының есеп шотына кепілдік жарнаның түсімі туралы мәліметтердің тізілім деректер базасында болған жағдайда, тізілім веб-порталы өтінімді қабылдауды және қатысушының аукционға қосылғанын жүзеге асырады. Сатушының есеп шотына кепілдік жарнаның түсімі туралы мәліметтердің тізілім деректер базасында болмаған жағдайда, тізілім веб-порталы қатысушының өтінімін қайтарады. Тізілім веб-порталының автоматты тексеру нәтижесі бойынша, өтінімде көрсетілген қатысушының электронды мекенжайына өтінімді қабылдағаны туралы немесе өтінімді қабылдаудан бас тарту себебі туралы электронды хабарламаны жолдайды. Аукцион қатысушылары аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін қолданыла отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен басталады. Мемлекеттік коммуналдық мүлікті жекешелендіру ресімдері «Жекешелендіру объектілерін сату қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысына сәйкес жүзеге асырылады. Аукцион нәтижелері туралы хаттама сату бағасы бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шартына жеңімпаз бен сатушының қол қою міндеттемесі және аукцион нәтижесін белгілейтін құжат болып табылады. Жеңімпазбен сатып алу-сату шарты Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 11, 632 каб. мекенжайы бойынша құжаттардың түпнұсқасы болған кезде, аукционды өткізген күннен бастап кемінде күнтізбелік он күн ішінде қол қойылады. Бұл ретте, аукцион Жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушы мынадай құжаттардың көшірмелерін, салыстыру үшін түпнұсқаларды бере отырып немесе нотариалды куәландырылған көрсетілген құжат көшірмелерін ұсынады: жеке тұлғалар үшін: жеке тұлғаның паспорты немесе жеке басын куәландыратын немесе құжат; заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік не анықтама; заңды тұлға өкілінің өкілеттілігін куәландыратын құжат, сондай-ақ заңды тұлға өкілінің паспорты немесе жеке басын куәландыратын немесе құжат. Құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады. Кепілдік жарнаны аудару үшін деректемелер: IBAN KZ946017111000000330, БСК: HSBKKZKX, Банктің атауы: «Қазақстан Халық банкі» АҚ, КНП: 911; Кбе: 11; Төлемді алушы (қаз.): «АҚПАРАТТЫҚ-ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН: 050540004455. Анықтама алу үшін Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 11, 632 каб. мекенжайы, тел. 55 01 68, 55-68-15 телефоны бойынша жүгінуге боладнуге болады

15.10.2020

 

335928

19267938

2

Русский

Вечерняя Астана

123

17.10.2020

Информационное сообщение ГУ «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан» сообщает о том, что 3 ноября 2020 года будут проводиться торги по приватизации в виде электронного аукциона на повышение цены на веб-портале www.gosreestr.kz. Дата проведения аукциона: «3» ноября 2020 года с 10.00 часов до 17.00 часов. 1. Электротехническое и установочное оборудование, состоящее из: AC-DC источник питания 220-12В 20 А в кожухе (219 штук), DIN-рейка(125 см.) оцинкованная (87,6 метров), POE инжектор MikroTik RB POE RBPOE (219 штук), автомат выключения DZ47-60 2P 25A 4.5kA х-ка В CHINT (219 штук), аккумуляторы 6СТ-100 АПЗ «Bars Gold» (438 штук), розетка электрическая (219 штук), коммутатор (219 штук), органайзер кабельный (219 штук), шкаф уличной системы видеонаблюдения (219 штук), Балансодержатель: ГУ «Упрвление цифровизации и государственнх услуг города Нур-Султан». Стартовая цена – 12841080 тенге. Сумма гарантийного взноса - 15% от стартовой цены; Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра www.gosreestr.kz. 1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); 2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail); 5) срока действия ЭЦП, выданной национальным удостоверяющим центром. При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра. Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать электронную заявку на участие в аукционе по форме, согласно Правилам подписанную ЭЦП участника. После регистрации заявки на участие в аукционе, веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка. В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на счет продавца, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск участника к аукциону. При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на счет продавца, веб-портал реестра отклоняет заявку участника. По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный в заявке, электронное уведомление о принятии заявки либо электронное уведомление о причинах отказа в принятии заявки. Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Нур-Султан путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации. Процедура приватизации государственного коммунального имущества осуществляется согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 «Об утверждении Правил продажи объектов приватизации». Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти календарных дней со дня проведения аукциона при наличии оригиналов документа, по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11, каб. 632. При этом Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов: 1) для физических лиц: паспорт или документ, удостоверяющий личность физического лица; 2) для юридических лиц: свидетельства либо справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 3) документ, удостоверяющий полномочие представителя юридического лица, а также паспорт или документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица. 4) Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа. Реквизиты для перечисления гарантийного взноса: 5) IBAN KZ946017111000000330, БИК: HSBKKZKX, Наименование банка: АО «Народный банк Казахстана», КНП: 911; Кбе: 11; 6) Получатель платежа (рус.): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»; БИН: 050540004455. 7) За справками обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11, каб. 632, тел. 55 01 68, 55-68-15.

15.10.2020

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Старт. цена, тг.
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган
БИК
ИИК
КНП
КБК
КБе
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 452ms