Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

340540

19292778

1

Государственный

"Қостанай таңы" Облыстық газеті

137

20.11.2020

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА «Қостанай қаласы әкімдігінің мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» мемлекеттік мекемесі (Қостанай қ., Толстой көш., 74, тел. 533-477) коммуналдық меншік объектілерін сату жөніндегі аукцион өткізеді. Аукцион 2020 жылғы «08» желтоқсан сағат 10.00-де Мемлекеттік мүлік тізілімінің www.gosreestr.kz веб-порталында өткізіледі. Қостанай қаласының коммуналдық меншік объектілерін сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына (бұдан әрі – Қағида) сәйкес жүзеге асырылады. Бағаны төмендету аукционы. «Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ (Қостанай қ., Әл-Фараби даңғ., 43, тел.: 53-13-54). Палеттер (табандықтар) 912 дана санында. Бастапқы бағасы – 272 688 теңге, ең төменгі баға – 136 344 теңге, кепілдік жарна – 40 904 теңге. Аукционды өткізу тәртібі: Аукционға қатысу үшін мыналарды: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; 4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет. Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған нысан бойынша аукционға қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет. Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілді жарнаның түсуі туралы мәліметтердің тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізеді. Назар аударыңыз! Қатысушының хабарландыруда көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді. Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі. Егер аукцион басталған сәтте жекешелендіру объектісі бойынша аукцион залында екі қатысушыдан аз тіркелсе және болса (жекешелендіру объектісін жалғыз қатысушыға сатуға жол берілетін аукцион бойынша үшінші аукционды қоспағанда), осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады. Бағаны төмендету аукционын өткізу тәртібі Аукциондағы бағаны өзгерту қадамы 5 пайызды құрайды. Егер аукцион басталған кезден бастап екі минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі аукционда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға азаяды; Егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды. Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін бірінші болып растаған қатысушы бағаны төмендету аукционының жеңімпазы болып танылады және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады; Егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге жетсе және қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда аукцион өткізілмеген болып танылады. Сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды. Жеңімпаз сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға сауда-саттық өткізілген күні не сатып алу-сату шартына аукцион өткізілген күннен бастап он күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде қол қоймаған жағдайда, сатушы тізілім веб-порталында қалыптастыратын аукцион нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды және осы жекешелендіру объектісі сауда-саттыққа қайтадан шығарылады. Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай құжаттардың: 1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың; 2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың; заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың; Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдерінде нотариат куәландырған аудармасы бар құрылтай құжаттарының нотариат растаған көшірмелерін ұсынады. Құжаттардың түпнұсқалары салыстырылып тексерілгеннен кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады. Сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдік жарна «Ақпараттық-есепке алу орталығы» АҚ-ның «Қазақстан халық банкі» АҚ-ндағы ЖСК KZ946017111000000330 дерктемелеріне енгізіледі, БСК HSBKKZKX, БСН 050540004455, БеК 16, ТТК 171. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарландыру жарияланған күннен басталады және тендердің басталуына екі сағат қалғанда аяқталады. Қосымша ақпаратты 533-477 телефоны арқылы алуға болады. www.gosreestr.kz веб-порталын техникалық қолдау қызметі: 501-887, 501-902.

19.11.2020

 

340541

19292778

1

Русский

"Қостанай таңы" облыстық газеті

137

20.11.2020

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Государственное учреждение «Отдел государственных активов и закупок акимата города Костаная» (г. Костанай, ул. Толстого,74, тел. 533-477) проводит аукцион по продаже объектов коммунальной собственности. Аукцион состоится «08» декабря 2020 года в 10.00 часов, на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. Продажа объектов коммунальной собственности города Костаная осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (далее – Правила). Аукцион на понижение цены. ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» (г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 43, тел.: 53-13-54) Паллеты (поддоны) в количестве 912 штук. Стартовая цена – 272 688 тенге, минимальная цена – 136 344 тенге, гарантийный взнос – 40 904 тенге. Порядок проведения аукциона. Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием: 1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); 2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail); При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра. Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме, подписанную электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) участника. После регистрации заявки на участие в аукционе веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка. Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несоблюдение участником требований, указанных в объявлении, а также не поступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора. По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки. Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра. В случае, если на момент начала аукциона в аукционном зале по объекту приватизации зарегистрировались и находятся менее двух участников аукциона, то аукцион по данному объекту приватизации признается не состоявшимся (за исключением третьего аукциона, на котором допускается продажа объекта единственному участнику). Порядок проведения аукциона на понижение цены. Шаг изменения цены на аукционе составляет 5 процентов. Если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил. Если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом. Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся. Если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера, и ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион признается не состоявшимся. Результат аукциона по проданному объекту приватизации оформляется протоколом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов. В случае неподписания победителем протокола о результатах торгов в день проведения торгов либо договора купли-продажи в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола, продавцом подписывается акт об отмене результатов аукциона, формируемый веб-порталом реестра, и данный объект приватизации вновь выставляется на торги. Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов: 1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица; 2) для юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица; Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки. Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа. Гарантийный взнос для участия в торгах вносится на реквизиты: АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455, ИИК KZ946017111000000330 в АО "Народный банк Казахстана", БИК: HSBKKZKX, КНП: 171; Кбе: 16. Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и заканчивается за два часа до начала аукциона. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 533-477. Техподдержка веб-портала www.gosreestr.kz телефоны: 501-887, 501-902.

19.11.2020

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Старт. цена, тг.
Условие по мин. цене
Мин. цена, тг.
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган
БИК
ИИК
КНП
КБК
КБе
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 1955ms