Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

347242

19355991

1

Государственный

Облыстық қоғамдық-саяси газет "Ақтөбе"

22

23.02.2021

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА «Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Ырғыз ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2021 жылғы 11 наурызында Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 11:00-де www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында коммуналдық меншіктегі нысандарды сату жөнінде электрондық аукцион өткізу туралы хабарлайды. Коммуналдық меншіктегі нысандарды сату ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы №920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына сәйкес жүзеге асырылады (бұдан әрі –Қағида). Аукционға сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісі бойынша мынадай аудандық коммуналдық меншіктегі нысандар қойылады: 1. Ырғыз ауданы, Ырғыз ауылы, Ө.Қанахин көшесі №18 мекен-жайындағы 1985 ж.с., жалпы алаңы 239,4 ш.м., «Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Ырғыз ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің әкімшілік ғимараты. Теңгерім ұстаушы – «Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Ырғыз ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ. Бастапқы баға 1 739 000 теңге, кепілдік жарна 260 850 теңге. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион арқылы конкурс басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады. Кепілдік жарна «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ-ның мына есеп айырысу шотына төленеді: БСН 050540004455; ЖСК KZ946017111000000330; банк атауы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ; БСК HSBKKZKX; КБе 16: ТТК171. Назар аударыңыз! Қатысушыларға көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталында өтінімді қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.Аукционға қатысу үшін мыналарды: 1) Жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмерін (бұдан әрі -ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда); 2) Заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмерін (бұдан әрі -БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда) 3)Кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп-айырысу шотының деректемелерін; 4)Байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефон нөмірі, факс, е-mail) көрсете отырыптізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет. Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішіндетізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде аукцион залына ЭЦҚ мен аукцион нөмерін пайдалана отырып кіреді. Аукцион жекешелендіру нысанының бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген Астана қаласының уақыты бойынша басталады. Сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісі бойынша аукцион ережесі: 1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірі белгіленген қадамға жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады. 2) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың біреуі белгіленген қадамға жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын артыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға артады.3)егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бірі жекешелендіру объектісінің ағымдағы құнын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, онда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін соңғы растаған қатысушы жеңіпаз болып танылады, ал осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады. Жекешелендіру объектісіне бағаны көтеру әдісі бойынша аукцион қатысушылардың біреуі ұсынған ең жоғарғы бағаға дейін жүргізіледі.Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны арттырудың кемінде екі қадамына өскен жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру әдісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға өсуін кемінде екі қатысушы жүзеге асырады. Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, сауда-саттық өткізілген күнітізілімнің веб-порталында қол қояды. Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпазбен сатушының жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою міндеттерін белгілейтін құжат болып танылады. Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Ырғыз ауылы, Алтынсарин көшесі №12 үй, 3 қабат 307 бөлмеде жеңімпазбен сатып алу-сату шартына аукцион өткізілген күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде қол қойылады. Бұл ретте, аукционның жеңімпазы салыстыру үшін түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып көрсетілген құжаттардың көшірмелерін не болмаса нотариалды куәландырылған көшірмелерін сатушыға ұсынады. Құжаттардың түпнұсқалары салыстырылғаннан кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады. Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан және мына телефон арқылы алуға болады 8(71343) 21-8-75.

23.02.2021

 

347243

19355991

1

Русский

Областная общественно-политическая газета "Актюбинский вестник"

22

23.02.2021

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ГУ «Аппарат акима Иргизского сельского округа Иргизского район Актбюинской области» обьявляет о проведении электронного аукциона по продаже обьектов коммунальной собственности, который состоится 11 марта 2021 года в 11:00 часов по времени города Нур-Султан на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации,утвержденными постановлением Правительства РК от 9 августа 2011 года №920 (далее –Правила). На аукцион выставляются следущие объекты коммунального собственности по методу торгов на повышение цены: 1. Административное здание ГУ «Аппарат акима Иргизского сельского округа Иргизского района Актюбинской области» 1985 г.п, общей площадью 239,4 кв.м., расположенной по адресу: Иргизский район, с.Иргиз, ул. Утебай Канахина, зд.18. Балансодержатель ГУ «Аппарат акима Иргизского сельского округа Иргизского района Актюбинской области». Стартовая цена 1 739 000 тенге, гарантийный взнос 260 850 тенге. Регистрация участников аукциона производится со дня публикации извещения и заканчивается за два ч \аса до начала аукциона. Гарантийный взнос для участия в торгов вносится на расчетныйсчет АО «Информационно-учетный центр» БИН 050540004455; ИИКKZ946017111000000330; наименование банка АО «Народный банк Казахстана»; БИК HSBKKZKX;КБе 16; КНП 171. Внимане! Основанием для отказавеб-порталом реестра сведений в принятии заявка является несоблюдение участником требований, а также непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора. Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:1)Для физических лиц: индивидуального идентификационного номера ( далее-ИИН) фамилии, имени и отчества (при наличии); 2) Для юридических лиц: бизнес идентификационного номера (далее -БИН): полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 3) Реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантииного взноса; 4)Контактных данных (почтовых адрес, телефон, факс, е-mail). При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Астаны путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены обьекта приватизации. Правила проведения аукциона по методу торгов на повышение цены: 1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести обьект приватизации путем увелечения стартовой цены обьекта приватизации на шаг, то аукцион по данному обьекту приватизации признается несостоявшимся; 2) если течение двадцати минут с начала аукционном зале один из участников подтвердит свое желание приобрести обьект приватизации путем увеличения стартовой цены обьекта приватизации на шаг, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг; 3)если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести обьект приватизации путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести обьект приватизации, а аукцион по данному обьекту приватизации признается состоявшимся. Аукцион по обьекту приватизации по методу торгов на повышение цены идет до максимально предложенной цены одним из участников. Аукцион по обьекту приватизации по методу торгов на повышение цены считается состоявшимся только в том случае, если стартовая цена обьекта приватизации повысилась не менее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два шага осуществляют не менее двух участников. Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются электронным протоколом о результатах аукциона, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в течение двадцати четырех часов после завершения аукциона. Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи обьекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти календарных дней со дня проведения аукциона, по адресу: Актюбинская область, Иргизский района, с. Иргиз, ул. Алтынсарина №12, 3 этаж, каб. 307. При этом победитель аукциона представляет продавцу копии указанных документов с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов. Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабоче часа. С дополнительной информацией о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте www.gosreestr.kz или по телефону 8(71343) 21-8-75.

23.02.2021

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Старт. цена, тг.
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган
БИК
ИИК
КНП
КБК
КБе
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 475ms